học tập theo Bác

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

Thứ tư - 13/02/2019 09:08
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
TT Tên TTHC Thời hạn
giải quyết
Địa điểm
thực hiện
Phí, lệ phí
(nếu có)
Nội dung TTHC đính kèm
I Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo
1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND  tỉnh   File kèm
2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
4 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND  tỉnh   File kèm
5 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
6 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
7 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
8 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
9 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh   File kèm
10 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. UBND cấp tỉnh   File kèm
11 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh   File kèm
12 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
14 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
15 Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp Không quy định
 
UBND tỉnh   File kèm
16 Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại Không quy định
 
UBND tỉnh   File kèm
17 Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Không quy định UBND tỉnh   File kèm
18 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp Không quy định UBND tỉnh   File kèm
19 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
20 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
21 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. UBND tỉnh   File kèm
22 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Không quy định UBND tỉnh   File kèm
23 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục   File kèm
24 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
25 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
26 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục   File kèm
27 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Không quy định UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục   File kèm
28 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục  
35 ngày làm việc
 
UBND tỉnh
  File kèm
29 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
30 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
31 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
UBND tỉnh
  File kèm
32 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
UBND tỉnh
  File kèm
33 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
 
UBND tỉnh
  File kèm
34 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
 
UBND tỉnh
  File kèm
35 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường  
UBND tỉnh
  File kèm
36 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
37 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
38 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
39 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
40 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường UBND tỉnh   File kèm
41 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông  
Không quy định
 
UBND tỉnh
  File kèm
42 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
43 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
44 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
45 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
46 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại. 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
47 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
48 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
49 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền)   File kèm
50 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh   File kèm
51 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học 40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
52 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) 40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường trung học để lấy ý kiến phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
53 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến phản hồi Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
54 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: Đối với cấp xã: Ngày 30/9; Đối với cấp huyện: Ngày 05/10; Đối với tỉnh: Ngày 10/10.
Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30/12 hằng năm
 
 
 
 
UBND tỉnh
  File kèm
55 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Chưa quy định cụ thể Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
56 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Chưa quy định cụ thể Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
57 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ sở giáo dục   File kèm
58 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục  Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục.   File kèm
59 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh - Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.
- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.
 
 
UBND cấp tỉnh
  File kèm
60 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số - Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng.
- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không qua 2 lần/học kỳ.
 
UBND tỉnh   File kèm
61 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người - Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.
- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học
Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
62 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. a) Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.
Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học và chi trả 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.
b) Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế
Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với HS, SV học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông, HS-SV chưa nhận tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục
  File kèm
63 Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
 
Học bổng chính sách được cấp hàng tháng đối với người học nhận học bổng thông qua thẻ ATM, người học nhận học bổng thông qua cơ sở giáo dục hoặc được cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ hai cấp vào tháng 3 đối với người học nhận học bổng được trả bằng tiền mặt, học bổng được chi trả thông qua gia đình người học.
Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận được học bổng chính sách theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo.
Cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.   File kèm
64 Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.
 
 
 
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo; cơ sở giáo dục.   File kèm
II Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh
1 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin  
 
 
Không quy định
Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT   File kèm
2 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)  
 
Không quy định
Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo   File kèm
3 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông  
Không quy định
Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm
4 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT được thí sinh hoàn thiện và nộp tại nơi đăng ký dự thi theo quy định và thời hạn xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
5 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia. 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi   File kèm
6 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học.  
Theo đợt tuyển sinh
 
Cơ sở dự bị đại học.   File kèm
7 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT  Cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
  File kèm
III Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục   File kèm
3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo   File kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay59
  • Tháng hiện tại49,417
  • Tổng lượt truy cập1,886,611
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tt tuyen truyen
 
dm
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây