Sở GD&ĐT Kiên Giang

http://www.kiengiang.edu.vn


Kết quả hai năm thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Thực hiện theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.Qua hai năm triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những kết quả như sau:
Kết quả hai năm thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
Tình hình triển khai thực hiện: Với đặc thù là đơn vị sự nghiệp áp dụng cơ chế một cửa, là mô hình mới nên trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn phát sinh nhiều khó khăn, nhất là về nhận thức, tổ chức thực hiện, công tác phối hợp. Chính vì vậy, lãnh đạo Sở đã xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chủ trương thí điểm cơ chế một cửa đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuyên suốt trong quá trình triển khai thí điểm, nhất là trong thời điểm đầu, lãnh đạo Sở chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị có thực hiện thí điểm Đề án phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng cơ quan Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc triển khai thực hiện.
Văn phòng Sở làm đầu mối trực tiếp, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, cụ thể: chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Quy chế thực hiện chế một cửa, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn nghiệp vụ quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa cho 6 đơn vị thực hiện thí điểm theo Đề án, gồm 5 trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Tuỳ theo điều kiện của cơ quan, đơn vị, các đơn vị đã bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi chung là Bộ phận một cửa), đầu tư một số trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác thí điểm; lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa.Các đơn vị thực hiện thí điểm đều tiến hành rà soát, ban hành danh mục, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thí điểm giải quyết theo cơ chế một cửa (theo hình thức đăng trên Website của cơ quan, đơn vị, niêm yết trên bảng công khai tại bộ phận một cửa).    Các lĩnh vực công việc được áp dụng giải quyết thí điểm theo cơ chế một cửa
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác: 03 thủ tục, gồm:
+ Thủ tục chuyển trường;
+ Thủ tục xin học lại;
+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông/TTGDTX.
- Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh: 03 thủ tục, gồm:
+ Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (đối với học sinh đang học lớp 12 của trường và thí sinh tự do);
+ Thủ tục phúc khảo bài thi;
+ Thủ tục tuyển sinh trung học phổ thông.
Mô hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa: Các đơn vị bố trí viên chức tại Bộ phận một cửa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo mô hình Tiếp nhận hồ sơ - Trả kết quả. Cụ thể là tổ chức, cá nhân đến giao dịch, liên hệ với Bộ phận một cửa, nộp hồ sơ tại đây, Bộ phận một cửa thụ lý hồ sơ chuyển bộ phận, cán bộ chuyên môn xem xét, giải quyết, nhận lại kết quả và trả lại tổ chức, cá nhân. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa không trực tiếp giải quyết hồ sơ. Trong quá trình thực hiện, một số đơn vị đã nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức lại Bộ phận một cửa để phù hợp với thực tế và hoạt động hiệu quả hơn.      
Kết quả thực hiện thí điểm cơ chế một cửa: Mặc dù thời gian thí điểm chưa dài (thực tế triển khai mới được khoảng 02 năm), nhưng qua tổng kết cho thấy, hoạt động của các cơ sở giáo dục đã thu được kết quả khả quan, được xã hội, người dân đón nhận tích cực. Kết quả hoạt động của 06 đơn vị (5 trường THPT và 01 Trung tâm GDTX) trên 2 lĩnh vực Giáo dục và đào tạo và lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh với tổng số hồ sơ của 6 đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại các trường là  15.511 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đúng hẹn đạt 15.488 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,8%), trễ hẹn 23 hồ sơ (tỷ lệ 0,2%).
Trên cơ sở báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế tại các đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, kết quả bước đầu rất tích cực, có thể khẳng định cơ chế một cửa trong các đơn vị sự nghiệp tuy còn một số hạn chế nhất định,nhưng đã làm thay đổi căn bản cách nhìn nhận của cá nhân, tổ chức về cách thức phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đang dần đi vào nề nếp, được người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, cụ thể: 
- Góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị; giúp lãnh đạođơn vị quản lý, điều hành các công việc chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận thuận lợi, sâu sát hơn.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính về mặt thời gian, tiến độ, thái độ phục vụ hòa nhã cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm.        
- Các trường THPT áp dụng cơ chế một cửa mang lại hiệu quả tích cực trên một số mặt, đặc biệt quản lý chặt chẽ được toàn bộ hồ sơ khi cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc; kết quả, thời gian xử lý nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định; ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức được nâng cao; việc tổng hợp báo cáo được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, số liệu chính xác.    
- Thực hiện cơ chế một cửa đã góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, cũng như việc kiểm soát của lãnh đạo đối với tình hình giải quyết công việc tại đơn vị thuận lợi hơn.
Thông qua áp dụng cơ chế một cửa, năng lực chuyên môn, tác phong, thái độ làm việc của công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết công việc được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc; các đơn vị đã quan tâm bố trí phòng làm việc của Bộ phận một cửa ở vị trí thuận lợi, trang bị phương tiện, thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu cơ bản phục vụ cá nhân, tổ chức. Cơ chế này góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong đơn vịđể đáp ứng yêu cầu chuyển sang nền hành chính phục vụ.
Bên cạnh ưu điểm, quá trình áp dụng thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị còn phát sinh một số hạn chế như:    
Đánh giá về thời gian,chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục so với trước là không hiệu quả hơn, không nhanh hơn về thời gian. Cụ thể: Đối với thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia; thủ tục tuyển sinh trung học phổ thông thì  thủ tục này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhất định trong năm, nhưng tập trung số lượng lớn hồ sơ, học sinh trong cùng thời điểm. Vì vậy việc tiếp nhận và giải quyết theo quy trình một cửa lại mất nhiều thời gian so trước khi thực hiện thí điểm.
Các viên chức, nhân viên phụ trách Bộ phận một cửa đa số là kiêm nhiệm, vì thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ở một số thời điểm nhất định phải tập trung công tác chuyên môn lẫn công việc tại Bộ phận một cửa nên ảnh hưởng một phần đến thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định.  
Cơ chế một cửa áp dụng thí điểm đối với một số trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh trong hai năm học 2014-2015 và 2015-2016 mang lại hiệu quả tích cực, phù hợp, đạt hiệu quả cao. Từ thực tiễn triển khai thí điểm cơ chế một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị có một số đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ một số vấn đề sau:   
- Áp dụng thống nhất cơ chế một cửa đối với các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mô hình một cửa. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường tập huấn; giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập./.
Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó Chánh VP
Sở Giáo dục và Đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây