Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (08/3/1910 - 08/3/2019)
học tập theo Bác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 339/BC-UBND 14/11/2018 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2 1342/UBND-KSTT 04/10/2018 V/v Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
3 146/KH-UBND 18/09/2018 Căn cứ kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của tỉnh Kiên Giang, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 như sau:
4 22/2018/TT-BGDĐT 27/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục
5 21/2018/TT-BGDĐT 23/08/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
6 18/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Ban hành quy định vể kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THPT
7 17/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Ban hành quy định vể kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
8 19/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Ban hành quy định vể kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non
9 378/TB-VP 13/05/2018 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phạm Vũ Hồng, tại Hội nghị trực tuyến về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chinh năm 2017.
10 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
11 02/2017/TT-VPCP 30/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
12 10271/NĐ-CP 26/09/2017 Tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
13 89/NQ-CP 12/09/2017 Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 92/2017/NĐ-CP 06/08/2017 Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đển kiểm soát thủ tục hành chính
15 08-2017-TT-BNV 30/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91-2017-NĐ-CP
16 91/2017/NĐ-CP 30/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
17 43/2011/ND-CP 12/06/2017 Quy định cung cập thông tin dịch vụ trực tuyến
18 46/2017/NĐ-CP 20/04/2017 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
19 04/2014/TT-BGDĐT 24/01/2017 Quy chê thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
20 05/2017/TT-BGDĐT 24/01/2017 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy
21 02/2008/QĐ-BGDĐT 21/01/2017 Quyết định ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
22 27/2016/TT-BGDĐT 29/12/2016 Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
23 25/2016/TT-BGDĐT 14/12/2016 Thông tư bãi bỏ VBQPPL của Bộ GD-ĐT
24 35/2016/QĐ-UBND 13/11/2016 Ban hành quy định về một số mẫu về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
25 17/2016/TTLT - BGDĐT-BTTTT 20/06/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
26 76/NQ-CP 12/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 30c/nq-cp ngày 08 tháng 11 năm 2011 của chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
27 47/2016/NĐ-CP 25/05/2016 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
28 47/2016/NĐ-CP 25/05/2016 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
29 34/2016/NĐ-CP 13/05/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
30 12/2016/TT-BGDDT 21/04/2016 Quy định ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
31 07/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
32 02/2016/TT-BGDĐT 09/03/2016 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 02/2015/tt-bgdđt ngày 26 tháng 02 năm 2015 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
33 09/2016/QĐ-UBND 17/02/2016 Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên giang
34 01/2016/TT-BGDĐT 14/01/2016 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
35 2417_TTg- KGVX 30/12/2015 Về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
36 41/2010/TT-BGDĐT 29/12/2015 Điều lệ Trường tiểu học
37 33/2015/TT-BGDĐT 29/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2010/tt-bgdđt ngày 14 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
38 04/VBHN-BGDĐT 23/12/2015 Điều lệ trường Mầm non
39 43/2015/QĐ-UBND 18/11/2015 Về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
40 5225/QĐ-BGDĐT 05/11/2015 Quyết định ban hành quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan bộ giáo dục và đào tạo.
41 26/2015/TT-BGDĐT 29/10/2015 Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học
42 27/2015/TT-BGDĐT 29/10/2015 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
43 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV 18/10/2015 Hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập
44 94/2015/NĐ-CP 15/10/2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
45 36a/NQ-CP 13/10/2015 Chính phủ điện tử
46 26/2015/TTLT-BYT-BNV 06/10/2015 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y
47 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 13/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
48 19/2015/TT-BGDĐT 07/09/2015 Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
49 116/2015/TT-BTC 10/08/2015 Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008
50 15/2015/TTLT-BGDĐT-..... 15/07/2015 Thông tư liên tịch quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
NƠI BAN HÀNH
TÌM KIỀM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay172
  • Tháng hiện tại30,490
  • Tổng lượt truy cập1,396,374
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tt tuyen truyen
 
dm
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây